Nederlandse Wadvogels Kijken Tips en Informatie

Nederlandse Wadvogels Kijken Tips en Informatie. Welke wadvogels zijn er in Nederland te zien? Wat zijn de wadvogelsoorten die in Nederland broeden? Waar heb je de grootste kans om de Nederlandse wadvogels te zien en waarnemen? Welke vogels kun je waarnemen op de Nederlandse Wadden?

Nederlandse wadvogels kijken tips en informatie

Op deze pagina is het overzicht te vinden van vogels die je op de Nederlandse Wadden kunt zien. Uiteraard zijn de wadvogelsoorten die in Nederland broeden opgenomen. Daarnaast is informatie te vinden over de zeevogels die je in ons land en in de territoriale wateren regelmatig kunt spotten. Bovendien zijn ook de zeldzame wadvogels in het gebied opgenomen.

Vogels kijken op de Nederlandse Wadden informatie overzicht

Onderstaand overzicht is alfabetisch ingedeeld op naam van de vogelsoort. Uiteraard is ook de wetenschappelijke Latijnse naam opgenomen. Bovendien is aangegeven of het een broedvogel, trekvogel, wintergast of dwaalgast is. Informatie over de foto’s kun je onderaan deze pagina vinden.

 • Bergeend (Tadorna tadorna) broedvogel (5700-9400 broedparen) doortrekker en wintergast in vrij grote aantallen, open water van de Delta, Waddenzee en droogvallend wad en slikrijke delen langs de rivieren
 • Blonde ruiter (Calidris subruficollis) zeer zeldzame trekvogel, nazomer en najaar op bollenvelden langs de kust, op kort gemaaide weiland en slikgebied, vaak samen met andere waadvogels
 • Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) zelfzame broedvogel (350-400 broedparen) vrij algemene trekvogel, in Waddengebied en in de Delta op wadplaten, zowel tijdens het broedseizoen als de vogeltrek
 • Bonte strandloper (Calidris alpina) trekvogel in grote aantallen (kan wel het gehele jaar gezien worden) in het Waddengebied, de Delta en nat grasland in natuurgebieden
 • Brandgans (Branta leucopsis) broedvogel (16.000-22.000 broedparen) wintergast in grote aantallen, vooral in Friesland en Zeeland in de Bantpolder (Lauwersmeer), de polders aan de Friese IJsselmeerkust en Goeree-Overflakkee,
 • Breedbekstrandloper (Calidris falcinellus) zeldzame dwaalgast in natte natuur in Friesland, Groningen en de Delta.
 • Drieteenstrandloper (Calidris alba) trekvogel en wintergast (18000-27000 exemplaren) zandplaten van de Wadden en de stranden aan de Noordzeekust
 • Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus) zeer zeldzame broedvogel (0-5 broedparen) trekvogel en wintergast in grotere aantallen
 • Dwergstern (Sternula albifrons) zeldzame broedvogel (850-925 broedparen) wad bij de Cocksdorp op Texel
 • Eider (Somateria mollissima) broedvogel van de Wadden en de Zeeuwse delta (5500-6700 broedparen) trekvogel in vrij grote aantallen (52.000-110.000 vogels)
 • Frater (Linaria flavirostris) zangvogel, wintergast waar te nemen langs de vloedlijn, bij het Lauwersmeer en de Dollard
 • Geelpootmeeuw (Larus michahellis) zeldzame zomervogel
 • Goudplevier (Pluvialis apricaria) wintergast (160.000-220.000 vogels) Waddengebied en open boerenland van Friesland en Waterland in Noord-Holland
 • Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus) trekvogel, waarnemingen vooral in augustus en september
 • Groenpootruiter (Tringa nebularia)
 • Grote mantelmeeuw (Larus marinus) zeldzame broedvogel en algemenere wintergast
 • Grote stern (Thalasseus sandvicensis) broedvogel (17.100-17.300 broedparen)
 • IJseend (Clangula hyemalis)
 • IJsgors (Calcarius lapponicus)
 • Kanoet / Kanoetstrandloper (Calidris canutus)
 • Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) algemene broedvogel, strand, duinen en meren in het binnenland
 • Kleine strandloper (Calidris minuta)
 • Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) zeldzame broedvogel (70-80 broedparen) jaarvogel, trekvogel in vrij kleine aantallen
 • Kluut (Recurvirostra avosetta)
 • Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) algemene broedvogel, heel het jaar aanwezig in Nederland
 • Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
 • Lachstern (Gelochelidon nilotica)
 • Middelste zaagbek (Mergus serrator) zeer zeldzame broedvogel (55-80 broedparen), wintergast in groter aantal (8500-12000 vogels)
 • Pijlstaart (Anas acuta) zeer zeldzame broedvogel (5-15 broedparen), wintergast in groter aantal (17.000-38.000 vogels)
 • Regenwulp (Numenius phaeopus)
 • Rosse grutto (Limosa lapponica)
 • Rotgans (Branta bernicla)
 • Scholekster (Haematopus ostralegus)
 • Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)
 • Steenloper (Lithobius forficatus’
 • Steltkluut (Himantopus himantopus)
 • Stormmeeuw (Larus canus) broedvogel (3500-4000 broedparen) en wintergast, open grasland, strand en soms in de stad
 • Tapuit (Oenanthe oenanthe)
 • Topper (Aythya marila) wintergast (42.000-130.000 vogels)
 • Tureluur (Tringa totanus)
 • Visdief (Sterna hirundo) broedvogel (14.000-16.000 broedvogels, rode lijst) in de winter afwezig
 • Wulp (Numenius arquata)
 • Zilvermeeuw (Larus argentatus) broedvogel (42.000-46.000 broedparen), jaarvogel, strand, duinen, akkers en in de stad
 • Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
 • Zwarte ruiter (Tringa erythropus)

Bijpassende Tips en Informatie


Informatie foto’s:
Fote bovenzijde: ©Alles over Vrije Tijd

Gerelateerde berichten