Nederlandse Watervogels Kijken Tips en Informatie

Nederlandse Watervogels Kijken Tips en Informatie. Welke watervogels zijn er in Nederland te zien? Wat zijn de watervogelsoorten die in Nederland broeden? Waar heb je de grootste kans om bijzondere Nederlandse watervogels te zien en observeren?

Nederlandse watervogels kijken tips en informatie

Op deze pagina is het overzicht te vinden van vogels die je op de Nederlandse wateren kunt zien. Uiteraard zijn de watervogelsoorten die in Nederland broeden opgenomen. Daarnaast is informatie te vinden over de zeevogels die je in ons land en in de territoriale wateren regelmatig kunt spotten. Bovendien zijn ook de zeldzame watervogels in Nederland opgenomen. Het begrip watervogel is trouwens ruim genomen, vogels die op en in de directe omgeving van zoetwater kunnen voorkomen zijn opgenomen.

Watervogels kijken in Nederland informatie overzicht

Onderstaand overzicht is alfabetisch ingedeeld op naam van de vogelsoort. Uiteraard is ook de wetenschappelijke Latijnse naam opgenomen. Bovendien is aangegeven of het een broedvogel, trekvogel, wintergast of dwaalgast is. Informatie over de foto’s kun je onderaan deze pagina vinden.

 • Aalscholver (Phalacrocorax carbo) broedvogel (22.000-22.500 broedparen) gehele jaar te zien
 • Bergeend (Tadorna tadorna) broedvogel (5700-9400 broedparen) doortrekker en wintergast in vrij grote aantallen, open water van de Delta, Waddenzee en droogvallend wad en slikrijke delen langs de rivieren
 • Blauwe reiger (Ardea cinerea) broedvogel (11.000-12.000 broedparen) gehele jaar te zien
 • Brandgans (Branta leucopsis) broedvogel (16.000-22.000 broedparen) wintergast in grote aantallen, vooral in Friesland en Zeeland in de Bantpolder (Lauwersmeer), de polders aan de Friese IJsselmeerkust en Goeree-Overflakkee
 • Brilduiker (Bucephala clangula) zeer zeldzame broedvogel (5-10 broedparen) wintergast (9000-13000 vogels)
 • Casarca (Tadorna ferruginea) zeldzame broedvogel, aantal neemt toe (10-30 broedparen) gehele jaar te zien, piek in juli en augustus
 • Dodaars (Tachybaptus ruficollis) broedvogel (2100-3000) hele jaar te zien, piek in herfst, winter en voorjaar, kleinste futensoort
 • Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus) zeer zeldzame broedvogel (0-5 broedparen) trekvogel en wintergast in grotere aantallen
 • Eider (Somateria mollissima) broedvogel van de Wadden en de Zeeuwse delta (5500-6700 broedparen) trekvogel in vrij grote aantallen (52.000-110.000 vogels)
 • Fuut (Podiceps cristatus) broedvogel (11.000-16.000 broedparen) en wintergast, moeras, plassen en vijvers, najaar en winter groot open water
 • Geelpootmeeuw (Larus michahellis) zeldzame zomervogel
 • Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) zeldzame broedvogel (470-540 broedparen) zomergast en trekvogel
 • Gestreepte strandloper (Calidris melanotos) zeldzame dwaalgast in de zomer, steeds vaker waargenomen
 • Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus) trekvogel, waarnemingen vooral in augustus en september
 • Grauwe gans (Anser anser) broedvogel (67.000-111.000 broedparen), hele jaar te zien, wintergast in grote aantallen
 • Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) zangvogel, zeldzame broedvogel langs stromende beken en riviertjes (300-425 broedparen) trekvogel in het voorjaar en najaar
 • Grote mantelmeeuw (Larus marinus) zeldzame broedvogel en algemenere wintergast
 • Grote zaagbek (Mergus merganser) wintergast op plassen en rivieren, nooit op zout water
 • Grote zilverreiger (Ardea alba) broedvogel in de Oostvaardersplassen (320-340 broedparen), wintergast met zo’n 3400-6700 vogels
 • IJsduiker (Gavia immer) zeldzame wintergast (200-400 vogels), Noordzee en pier van IJmuiden, soms in het binnenland
 • IJsvogel (Alcedo atthis)broedvogel (1150-1350 broedparen) meestal bij stromend water
 • Indische gans (Anser indicus) schaarse broedvogel (50-100 broedparen) nakomelingen van ontsnapte volièrevogels
 • Kemphaan (Calidris Pugnax) zeer zeldzame broedvogel (15-30 broedparen) trekvogel in wat groter aantal (5000-6500 vogels), wintervogel in Zeeuws-Vlaanderen
 • Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) algemene broedvogel, strand, duinen en meren in het binnenland
 • Kleine plevier (Charadrius dubius) broedvogel (1200-1500 broedparen)
 • Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) zeldzame broedvogel (70-80 broedparen) jaarvogel, trekvogel in vrij kleine aantallen
 • Kleine zwaan (Cygnus bewickii) wintergast (7600-11000 vogels)
 • Knobbelzwaan (Cygnus olor) broedvogel (7000-9000 broedparen), hele jaar te zien, wintergast in grotere aantallen
 • Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) algemene broedvogel, heel het jaar aanwezig in Nederland
 • Kolgans (Anser albifrons) vrij zeldzame broedvogel (420-700 broedparen) wintergast in zeer grote aantal (820.000-970.000 vogels)
 • Krakeend (Mareca strepera) broedvogel (21.000-26.000 broedparen), heel het jaar aanwezig, wintergast in groter aantal (77.000-99.000 vogels)
 • Krooneend (Netta rufina) zeldzame broedvogel (440-520 broedparen), heel het jaar aanwezig op de Vinkeveense Plassen, de Gouwzee en de oostelijke randmeren.
 • Kuifduiker (Podiceps auritus) toevallige broedvogel (0-5 broedparen) wintergast in klein aantal
 • Kuifeend (Aythya fuligula)  broedvogel (20.000-25.000 broedparen) wintergast in groot aantal (190.000-230.000 vogels)
 • Lepelaar (Platalea leucorodia) broedvogel (3000-3200 broedparen) in de winter afwezig
 • Mandarijneend (Aix galericulata) broedvogel (300-400 broedparen) nakomelingen van ontsnapte volièrevogels
 • Meerkoet (Fulica atra) algemene broedvogel (110.000-140.000 broedparen), hele jaar te zien, wintergast in groot aantal (330000-440000 vogels)
 • Middelste zaagbek (Mergus serrator) zeer zeldzame broedvogel (55-80 broedparen), wintergast in groter aantal (8500-12000 vogels)
 • Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) broedvogel (7000-12.000 broedparen), hele jaar te zien, nakomelingen van ontsnapte volièrevogels
 • Nonnetje (Mergellus albellus) toevallige broedvogel (0-5 broedparen), wintergast (2900-6700 vogels)
 • Oeverloper (Actitis hypoleucos) zeer zeldzame broedvogel (10-20 broedparen, rode lijst) in de winter afwezig
 • Oeverzwaluw (Riparia riparia) broedvogel (20.000-30.000 broedparen), in de winter afwezig
 • Parelduiker (Gavia arctica) zeldzame trekvogel en wintergast, Deltagebied van Zeeland, soms plassen of meren
 • Pijlstaart (Anas acuta) zeer zeldzame broedvogel (5-15 broedparen), wintergast in groter aantal (17.000-38.000 vogels)
 • Poelruiter (Tringa stagnatilis) zeldzame zomergast
 • Pontische meeuw (Larus cachinnans) zeldzame vogel, aantal neemt wel toe, samen met andere meeuwen in het binnenland
 • Ralreiger (Ardeola ralloides) zeldzame dwaalgast, eind mei tot begin juli
 • Reuzenstern (Hydroprogne caspia) trekvogel, vooral in augustus, Lauwersmeer, wad bij Paesens en Friese IJsselmeerkust (Steile Bank)
 • Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) broedvogel (26.000-32.000 broedparen) in de winter afwezig
 • Roerdomp (Botaurus stellaris) zeer zeldzame broedvogel (350-400 broedparen, rode lijst), hele jaar te zien
 • Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) zeer zeldzame broedvogel (14-16 broedparen), hele jaar te zien
 • Roodkeelduiker (Gavia stellata) wintergast (maximaal 10.000) Noordzeekust, meren en plassen bij de kust
 • Rosse franjepoot (Phalaropus fulicarius) zeldzame wintergast, rotsachtige dijken en pieren en in havens
 • Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) zeer zeldame broedvogel (15-30 broedparen), hele jaar te zien, nakomelingen van ontsnapte volièrevogels
 • Slobeend (Spatula clypeata) broedvogel (6200-7500 broedparen) trekvogel en wintergast
 • Smient (Mareca penelope) zeer zeldzame broedvogel (20-40 broedparen, rode lijst), wintergast in zeer grote aantallen (680.000-920.000 vogels)
 • Terekruiter (Xenus cinereus) zeldzame trekvogel
 • Topper (Aythya marila) wintergast (42.000-130.000 vogels)
 • Visdief (Sterna hirundo) broedvogel (14.000-16.000 broedvogels, rode lijst) in de winter afwezig
 • Waterhoen (Gallinula chloropus) broedvogel (25.000-35.000 broedparen) hele jaar te zien
 • Waterpieper (Anthus spinoletta) wintergast in natte uiterwaarden van de grote rivieren
 • Waterral (Rallus aquaticus) broedvogel (2800-4700 broedparen), hele jaar aanwezig
 • Waterspreeuw (Cinclus cinclus) wintergast in klein aantal
 • Wilde eend (Anas platyrhynchos) broedvogel (200.000-300.000 broedparen), hele jaar te zien
 • Wilde zwaan (Cygnus cygnus) toevallige broedvogel (0-5 broedparen, rode lijst) trekvogel en wintergast (2000-7900 vogels)
 • Wintertaling (Anas crecca) broedvogel (1600-1900 broedparen, rode lijst), wintergast in groot aantal (80.000-110.000 vogels)
 • Witgat (Tringa ochropus) trekvogel en zeldzame gast, kan het hele jaar gezien worden (piek in april, juli en augustus)
 • Wulp (Numenius arquata) broedvogel (3900-4800 broedparen, rode lijst), wintergast in veel groter aantal (180.000-220.000 vogels)
 • Zwarte ooievaar (Ciconia nigra) trekvogel en dwaalgast, vooral bij oostenwind
 • Zwarte stern (Chlidonias niger) broedvogel (1450-1650 broedparen, rode lijst) in de winter afwezig
 • Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus) broedvogel (2350-2500 broedparen) zoetwatermeren in Zeeland, Waterland en Eempolder

Bijpassende Tips en Informatie


Informatie foto’s:
Foto bovenzijde: meerkoet met jong (©Alles over Vrije Tijd)

Gerelateerde berichten