Nederlandse Roofvogels Kijken Tips en Informatie - Rode wouw

Nederlandse Roofvogels Kijken Tips en Informatie. Welke roofvogels zijn er in Nederland te zien? Wat zijn de roofvogelsoorten die in Nederland broeden? Waar heb je de grootste kans om de Nederlandse roofvogels te zien en waarnemen?

Nederlandse roofvogels kijken tips en informatie

Op deze pagina is het overzicht te vinden van Nederlandse roofvogels. Uiteraard zijn de roofvogelsoorten die in Nederland broeden opgenomen. Daarnaast is informatie te vinden over de zeevogels die je in ons land en in de territoriale wateren regelmatig kunt spotten. Bovendien zijn ook de zeldzame roofvogels in het gebied opgenomen.


Hans Peeters & René de Vos – Prachtvogels

Uitgever: Noordboek
Verschijnt: 10 mei 2024
Wat al deze vogels gemeen hebben is dat ze ofwel bedreigd worden in hun bestaan, ofwel succesvolle nieuwkomers zijn die door hun nog geringe populatie-omvang kwetsbaar zijn. Door het boek heen wordt steeds duidelijker dat bijna alle vogels in de knel zijn gekomen door de manier waarop wij met de natuur zijn omgegaan. Maar we lezen ook over mensen die zich onvermoeibaar inzetten voor herstel van biotopen…lees verder >


Nederlandse roofvogels kijken informatie overzicht

Onderstaand overzicht is alfabetisch ingedeeld op naam van de vogelsoort. Uiteraard is ook de wetenschappelijke Latijnse naam opgenomen. Bovendien is aangegeven of het een broedvogel, trekvogel, wintergast of dwaalgast is. Informatie over de foto’s kun je onderaan deze pagina vinden.

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
zeer zeldzame broedvogel (10-15 broedparen, rode lijst)
duinen op Texel en in Noord-Groningen
wintergast, ruigte en riet, soms duinen, heide en hoogveen

Boomvalk (Falco subbuteo)
zeldzame broedvogel (450-700 broedparen, rode lijst)
zomergast waar te nemen in heel Nederland, maar vooral boven vennen in heiden en hoogveengebieden

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
broedvogel (900-1200 broedparen)
open landschap met water- en moeras, ook in de duinen en op akkerland

Buizerd (Buteo buteo)
vrij algemene broedvogel (10.000-17.000 broedparen)
jaarvogel overal waar te nemen, zelfs aan de rand van de stad, vooral land met weiland, houtwallen en bossages.

Nederlandse roofvogels kijken Grauwe kiekendiefGrauwe kiekendief (Circus pygargus)
zeer zeldzame broedvogel (40-50 broedparen)
zomergast, akkerland in Noordoost-Groningen en zoms in Flevoland

Havik (Accipiter gentilis)
broedvogel (1900-2300 broedparen)
jaarvogel, bosrijk gebied, in de winter soms ook op meer open land

Rode wouw (Milvus milvus)
zeer zeldzame broedvogel (3-10 broedparen)
zuidoosten van Nederland
bij sterke oostenwind toename, vooral tijdens de vogeltrek

Roodpootvalk (Falco vespertinus)
zeer zelfszame trekvogel, mei-juni en augustus-oktober,
Oost-Nederland, bij sterke oostenwind

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus)
vrij zeldzame wintergast
Oostvaardersplassen, in de Lauwersmeer en Waddeneilanden

Slangenarend (Circaetus gallicus)
dwaalgast in de zomer
Fochtelooerveen, Dwingelderveld en Veluwe

Slechtvalk (Falco peregrinus)
zeldzame broedvogel (160-180 broedparen)
open gebieden met veel watervogels en steltlopers
vaak op hoogspanningsmasten, torens en andere hoge bouwwerken

Smelleken (Falco columbarius)
wintervogel, akkerland en kwelders in de kustprovincies, langs de kust tijdens de vogeltrek (april en mei)

Sperwer (Accipiter nisus)
broedvogel (3000-3600 broedparen
half open terrein met kleine zangvogels, hele jaar aanwezig

Steenarend (Aquila chrysaetos)
dwaalgast

Steppekiekendief (Circus macrourus)
zeldzame trekvogel, in trektijd met oostenwind langs de kust (april, mei, september, oktober)

Torenvalk (Falco tinnunculus)
broedvogel (3000-6000 broedparen)
gehele jaar aanwezig in open en halfopen land

Vale gier (Gyps fulvus)
zeldzame dwaalgast, meestal jonge vogels van geherintroduceerde populaties in de Franse en Italiaanse Alpen

Visarend (Pandion haliaetus)
zeer zeldzame broedvogel (2 broedparen)
zeldzame zomergast en trekvogel in het IJsselmeergebied, het Vechtplassengebied, de Biesbosch en de Delta

Wespendief (Pernis apivorus)
zeldzame broedvogel (350-450 broedparen)
grote bosgebieden in het midden, oosten en zuiden van Nederland

Zeearend (Haliaeetus albicilla)
zeer zeldzame broedvogel (5-10 broedparen) en zeldzame trekvogel
waarnemingen gedurende het gehele jaar in Oostvaardersplassen, de oostelijke Randmeren, de Biesbosch, langs de grote rivieren en het Lauwersmeer

Zwarte wouw (Milvus migrans)
zeer zeldzame broedvogel (2-5 broedparen)
schaarse trekvogel Breskens, Kamperhoek, Eemshaven bij oostenwind


Roofvogelgids

  • Schrijver: Lars Gejl (Denemarken)
  • Lars Gejl Roofvogelgids RecensieSoort boek: vogelgids
  • Origineel: Rovfuglegiden (2018)
  • Nederlandse vertaling: Ger Meesters
  • Uitgever: Noordboek
  • Verschenen: 5 juli 2019
  • Omvang: 304 pagina’s (met 500+ foto’s)
  • Uitgave: Gebonden Boek
  • Waardering redactie∗∗∗∗ (uitstekend)
  • Recensie vogelgidsWaarin deze vogelgids zich in positieve zin onderscheid van andere gidsen over dit onderwerp is de rijkdom aan foto’s. Van elke soort roofvogel kun je ten minste tien zeer duidelijke foto’s verwachten. Bijzonder handig zijn de vele foto’s van vliegende roofvogels van vrij groot formaat met verschillende leeftijdsfases en veerkleden van elke soort. Vooral deze helpen bij de goede determinatie van elke soort…lees verder >

Bijpassende Tips en Informatie


Informatie foto’s:
Foto bovenzijde: James Padolsey (Unsplash)
Grauwe kiekendief: publiek domein

Gerelateerde berichten