Rink van der Velde Pake Sytse recensie en informatie Friese roman uit 1975. Op 19 juli 2024 verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de heruitgave van de Friestalige roman van uit Friesland afkomstige schrijver Rinke van der Velde. Hier lees je informatie over de inhoud van de roman, de schrijver en over de uitgave.

Rink van der Velde Pake Sytse recensie

Als er in de media een boekbespreking of recensie verschijnt van de Friese roman Pake Sytse van de uit Friesland afkomstige schrijver Rink van der Velde dan besteden we er op deze pagina aandacht aan.

Rink van der Velde Pake Sytse

Pake Sytse

  • Auteur: Rink van der Velde (Friesland)
  • Soort boek: Friese roman uit 1975
  • Taal: Fries
  • Uitgever: Bornmeer
  • Verschijnt: 19 juli 2024
  • Omvang: 208 pagina’s
  • Uitgave: paperback
  • Prijs: € 17,90
  • Boek bestellen bij: Bol / Libris

Flaptekst van de roman uit 1975 van de Friese schrijver Rink van der Velde

Pake Sytse is in klassiker yn it wurk fan Rink van der Velde (1932-2001). It is de bjusterbaarlike histoarje fan Sytse Cavelier, dy’t as jongkeardel samar ferdwûn. It ferhaal wurdt ferteld troch pakesizzer Jehannes.

‘Pake is jong weirekke, sa waard letter sein as it te praat kaam en wy ús mem of beppe fregen wêrom’t der net in pake by ús beppe wie. De rike Fryske taal stelde harren yn steat om de wierheid achter te hâlden sûnder dat men it ligen neame koe.’

Fjirtich jier letter is pake Sytse ynienen werom. Hy set him ta wenjen yn in âld wenskip yn it romme fjild fan De Deelen, tusken De Tynje en Aldeboarn. Dêr is er begûn en dêr wol er de ein besile. Dat soks hjoed de dei net mear kin, wol him mar min oan. As er foar it ferstân krijt dat er de slach ferlieze moat, docht er syn dingen.

De Nederlandse vertaling van de roman, met als titel De terugkeer van Sytse Cavalier, is op dit moment alleen nog tweede hands verkrijgbaar.

Bijpassende boeken en informatie

Gerelateerde berichten